• Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole- mamy się czym pochwalić!

    •  

     Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.

     Każde z tych wymagań dana szkoła może spełnić na poziomie od E do A:

      

     Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

     Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

     Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

     Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

     Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

     oWyniki ewaluacji zewnętrznej szkół przedstawiane są w raportach dostępnych na  

        platformie internetowej www.npseo.pl. Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły, w szczególności rodzice  mogą zapoznać się z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej wymagania , po to, aby jak najlepiej wybrać szkołę dla swojego dziecka.

      

     W naszej szkole ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w kwietniu 2013 r. przez dwuosobowy zespół wizytatorów Śląskiego Kuratorium Oświaty: Panią Małgorzatę Jaros i Panią Aleksandrę Januszek. Ewaluacja przeprowadzona została w 2 etapach:

     w dniach 3-5-8 kwietnia odbywała się ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 55 a w dniach 12-16-17 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum nr 27.

     Badania polegały na analizie różnorodnych dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet o pracy szkoły wśród rodziców i nauczycieli. Ewaluatorzy przeprowadzili też szczegółowe i długotrwałe rozmowy z dyrektorem, rodzicami, z losowo wybranymi uczniami, z nauczycielami, z pracownikami niepedagogicznymi i z przedstawicielami różnorodnych instytucji współpracujących ze szkołą. W ramach ewaluacji dokonano obserwacji sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych przez różnych nauczycieli, w różnych klasach i z różnych przedmiotów. Obserwacji poddano również budynek szkoły i jej otoczenie, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, tygodniowy plan zajęć itp.

     Kolejnym etapem ewaluacji była analiza zgromadzonych danych, której dokonywali wizytatorzy już poza szkołą w oparciu o ściśle określone procedury i jednakowe w całym kraju kryteria, pozwalające na obiektywne ustalenie stopnia spełnienia przez szkołę poszczególnych wymagań. Efektem tej analizy jest raport z ewaluacji szkoły, który został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty i został przekazany szkole oraz organowi prowadzącemu.

     Szczegółowy raport z ewaluacji Szkoły Podstawowej nr 55 dostępny tutaj

     Szczegółowy raport z ewaluacji Gimnazjum nr 27 dostępny  tutaj

      

      

     Panie ewaluatorki były pod ogromnym wrażeniem szkoły i stworzonego w niej klimatu.  Dla dyrekcji i nauczycieli ZSS nr 10 takie dowartościowanie ich codziennej rzetelnej pracy, której celem jest troska o potrzeby uczniów i dbałość o ich wszechstronny rozwój to powód do radości i dumy ale równocześnie także zobowiązanie do dalszej pracy na co najmniej tak dobrym jak dotąd poziomie.

      

     Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole- Rodzicom, Partnerom szkoły-Przedstawicielom Samorządu oraz instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, Nauczycielom, Pracownikom Niepedagogicznym i Uczniom.

      

      

       Poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji w Zespole Szkół Specjalnych nr 10.