• Instytucje wspierające

    •  

     ***************************************************************************************************************************************************

      

     Nowej poradnia specjalistyczna Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Poradnia świadczy nieodpłatną pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom z terenu Katowic.

      

      www.strefazmianykatowice.pl

      

     ***************************************************************************************************************************************************

      

          Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Katowicach

      

     INFORMACJA o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

     w roku szkolnym 2022/2023

                       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach zaprasza Państwa
     do kontynuowania w bieżącym roku szkolnym współpracy z naszą placówką. W naszej ofercie zawarte są propozycje z zakresu: diagnozy, terapii, doradztwa i profilaktyki. Proponujemy pomoc dla nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych oraz wychowawczych dzieci i młodzieży. Liczymy na dalszą i systematyczną współpracę.

      

     Nasz adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach

       ul. Szopienicka 58

       40-431 Katowice

     E-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl  

     Strona internetowa: ppp3katowice.ppp3.katowice.pl

      

     Telefon: 32 255-70-51 (sekretariat wew.40, faks wew.41)

     Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

     Poniedziałek 7.30 – 17.30
     Wtorek 7.30 – 17.00
     Środa 7.30 – 15.30
     Czwartek 7.30 – 17.30
     Piątek 7.30 – 17.30

      

     Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

      

     Dyrektorem Poradni jest: mgr Celina Głowa

      

     Za współpracę z Państwa placówką odpowiadają

     psycholodzy – mgr Ilona Świerad  

     pedagog mgr Julia Pirowska

      

     Godziny pracy psychologa i pedagoga są następujące:

     Ilona Świerad

     Poniedziałek  13-17

     Wtorek   9-13 (teren)

     Środa   8-12

     Czwartek   8-13

     Piątek   8-12 

     Julia Pirowska

     Poniedziałek   13 – 15

     Wtorek   9 – 13 (teren)

     Środa   8 – 12

     Czwartek   8 – 12

     Piątek    11 – 17

      

           Pracownicy w ciągu całego roku szkolnego na zapotrzebowanie przedszkoli i szkół w ramach działalności poradni prowadzą:

     • badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne – diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci     i młodzieży
     • doradztwo psychopedagogiczne – pomoc rodzicom w sytuacjach kryzysowych,
     • psychologiczną terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin,
     • pracę korekcyjno-kompensacyjną z uczniami z deficytami i odchyleniami rozwojowymi,
     • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
     • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci      i młodzieży,
     • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli,
     • konsultacje i doradztwo dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie placówek,
     • dyżury konsultacyjne dla rodziców,
     • konsultacje na terenie poradni z nauczycielami i innymi osobami zajmującymi się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży,
     • współpracę w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
      w tym ryzyka dysleksji,
     • pomoc oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu i przezwyciężaniu problemów emocjonalnych oraz wychowawczych dzieci i młodzieży,
     • obserwację dzieci w grupie przedszkolnej/klasowej (wg potrzeb placówek),
     • zajęcia warsztatowe: integracyjne, profilaktyczne, psychoedukacyjne,
     • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień 
      i predyspozycji dzieci i młodzieży,
     • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
      z różnicami kulturowymi w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

      

     Zajęcia z uczniami na terenie szkoły – proponowana tematyka zajęć:

     • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe w zakresie wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców)
     • Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zdrowia
     • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych             i uzależnień
     • Zajęcia o charakterze integracyjnym służących budowaniu i odbudowywaniu więzi rówieśniczych oraz poprawie umiejętności komunikacyjnych
     • Warsztaty psychoedukacyjne na temat radzenia sobie z emocjami.
     • Warsztaty „Radzenie sobie ze stresem”
     • Warsztaty „Jak uczyć się skutecznie”

      

     Prelekcje dla rodziców do realizacji na terenie szkół/przedszkoli – proponowana tematyka zajęć:

     • Spotkania informacyjno-szkoleniowe przedstawiające oferowane w Poradni formy pomocy
     • Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym „Co dziecko idąc do szkoły powinno umieć? – spojrzenie z perspektywy poradni psychologiczno-pedagogicznej”
     • Prelekcja dla rodziców „Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania przez dzieci z urządzeń multimedialnych”
     • Prelekcja dla rodziców „Jak pomóc dziecku skutecznie się uczyć”
       

     Oczekiwania innych niż w załączonej ofercie form współpracy i pomocy prosimy zgłaszać pracownikom bezpośrednio sprawującym opiekę nad placówką z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (co najmniej miesięcznym).

      

     Opiekę logopedyczną nad Państwa placówką sprawuje: mgr Sylwia Parkitny.

      Informacja o pracy i ofercie tego działu zostanie przekazana oddzielnie.

                 

     Dział orientacji i poradnictwa zawodowego prowadzą:

     psycholog – mgr Mariola Kiera i pedagog – mgr Bernadetta Michalczyk

     Informacja o pracy i ofercie tego działu zostanie przekazana oddzielnie.

      

     Przy kierowaniu uczniów do naszej poradni prosimy o opinię o nim i jego problemach sporządzoną przez wychowawcę, uczących nauczycieli lub specjalistów pracujących              w placówce, będzie ona bardzo pomocna w diagnozie dziecka. Prosimy też o informowanie rodziców o celu kierowania dziecka na badania oraz o konieczności ich obecności podczas wizyty w poradni.

     Terminy wizyt w poradni ustalane są według kolejności zgłoszeń. Poradnia wydaje rodzicom lub przesyła do szkoły opinię tylko na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

      

     Dyrektor poradni zwraca się z prośbą o zapoznanie z niniejszą informacją wszystkich nauczycieli oraz umieszczenie  w widocznym (również dla rodziców) miejscu adresu, numeru telefonu i godzin pracy poradni oraz informacji o tym, że korzystanie z usług naszej placówki jest bezpłatne.

     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY J !!!

      

     Informacja o pracy logopedy

     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

     w roku szkolnym 2022/2023

      

     Opiekę logopedyczną nad dziećmi i uczniami z Państwa placówek sprawuje

     mgr Sylwia Parkitny.

      

     W ramach sprawowanej opieki logopeda prowadzi:

     • diagnozę budowy i funkcji narządów artykulacyjnych,
     • diagnozę sprawności artykulacyjnej i terapię wad wymowy,
     • diagnozę i terapię kompetencji komunikacyjno-językowych,
     • diagnozę i terapię zaburzeń płynności i tempa mówienia,
     • opiekę przed- i pozabiegową w przypadkach korekcji wędzidełka języka,
     • współpracę z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie diagnozy i terapii dziecka (psycholodzy, laryngolodzy, neurolodzy, fizjoterapeuci, ortodonci, terapeuci SI),
     • konsultacje dla logopedów i nauczycieli z rejonu działania Poradni.

      

     Z jakimi trudnościami dziecka/ucznia można się zgłaszać do logopedy?

      

     • nieprawidłowe pozycje spoczynkowe narządów artykulacyjnych (np. stale otwarte usta, język widoczny między zębami, wargami),
     • nieprawidłowy tor i typ oddychania (np. stałe/okresowe oddychanie ustami, płytki/ciężki, słyszalny oddech),
     • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie narządów artykulacyjnych,
     • niska sprawność narządów artykulacyjnych,
     • nieprawidłowa wymowa: dziecko nie realizuje głosek, które rozwojowo już powinno albo je zniekształca,
     • opóźnienia w rozwoju mowy: dziecko nie mówi wcale, mówi mało lub „po swojemu”,
     • jąkanie, zacinanie,
     • -zbyt szybkie tempo mówienia i wynikająca z niego niewyraźna mowa (tylko uczniowie starsi).

      

     Terapia prowadzona jest wyłącznie w formie indywidualnej (z wyłączeniem terapii zaburzeń płynności mowy). Metody i formy pracy są dobierane indywidualnie do potrzeb konkretnego dziecka/ucznia. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie,               w zależności od potrzeb klienta i możliwości pracownika, średnio co 1,2,3 tygodnie (rzadziej tylko w przypadku bardzo małych dzieci). Rodzic uczestniczy zarówno w spotkaniu diagnostycznym jak i każdym spotkaniu terapeutycznym i w ramach terapii zobowiązywany jest do prowadzenia codziennych ćwiczeń z dzieckiem w domu.  Gdy jest taka potrzeba jest proszony także o wykonanie dodatkowych badań,  konsultacji, leczenia/terapii. Na spotkanie diagnostyczne przeznaczone są dwie godziny, na terapeutyczne – jedna godzina.

      

     Z uwagi na pracę w bliskim kontakcie bezpośrednim i w obrębie jamy ustnej logopeda przyjmuje tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji.

     Wszelkie pisemne  informacje o wynikach badań i podjętych działaniach na potrzeby placówek, lekarzy i innych specjalistów logopeda wydaje wyłącznie na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Wizyta u logopedy nie wymaga skierowania lekarza ani placówki (przedszkola, żłobka, szkoły), rodzic może się zgłosić do poradni samodzielnie. Prosimy o umieszczenie tej informacji w miejscu widocznym dla rodziców oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej treścią. Dziękujemy i zapraszamy.

      

     Godziny pracy logopedy:

     Poniedziałek

     1300 – 1700

     Wtorek

     1300 – 1700

     Środa

       800 – 1200

     Czwartek

       800 – 1200

     Piątek

       800 – 1200

      

      

     INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

     DZIAŁU ORIENTACJI ZAWODOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 3 W KATOWICACH 
     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     Osoby pracujące w dziale orientacji zawodowej:

     mgr Mariola Kiera – psycholog, doradca zawodowy /tel. kom. 668 150 309/

     mgr Bernadeta Michalczyk – pedagog, doradca zawodowy /tel. kom. 600 332 343/

      

     Nasze godziny pracy:

      

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

     mgr Mariola Kiera

     13.00 – 16.00

     poradnia

     9.00 – 13.00

     poradnia

     8.00 – 12.00

     teren

     8.00 – 12.00

     teren

     8.00 – 12.00

     teren

     mgr

     Bernadeta

     Michalczyk

     9.00 – 13.00

     poradnia

     13.00 – 17.00

     poradnia

     8.30 – 12.30

     teren

     9.00 – 13.00

     teren

     9.00 – 13.00

     teren

     Legenda:

     teren – oznacza pracę w szkołach/przedszkolach, wówczas godziny pracy mogą zostać dostosowane do potrzeb i sytuacji szkoły,

     poradnia – oznacza pracę na terenie naszej placówki w godzinach wymienionych                    w harmonogramie

      

     Oferta działu orientacji zawodowej obejmuje:

     Na terenie szkół i przedszkoli:

     • warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII w szkołach podstawowych oraz dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (dokładny opis proponowanych warsztatów zamieszczony jest poniżej, możliwe jest także dostosowanie tematyki do potrzeb uczniów)
     • zajęcia wprowadzające w świat zawodów dla starszych grup przedszkolnych
     • konsultacje indywidualne dla uczniów
     • konsultacje indywidualne dla rodziców
     • dyżury na terenie szkół w trakcie zebrań z rodzicami
     • konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz dla nauczycieli.

      

     Na terenie poradni:

     • diagnoza możliwości intelektualnych
     • diagnoza zainteresowań i uzdolnień
     • diagnoza cech osobowościowych, temperamentu
     • porady, konsultacje indywidualne dotyczące wyboru szkoły, zawodu
     • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych tj.: CV oraz list motywacyjny
     • działalność informacyjna, możliwość dostępu do bazy informacyjnej obejmującej:

     * sieć szkół ponadpodstawowych

     * dostępne kierunki na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych

     * warunki rekrutacji do wybranych szkół lub uczelni

     * przewodniki po świecie zawodów

     * informacje na temat pracy za granicą

     * informacje na temat sposobów selekcji i rekrutacji pracowników do firm i    zakładów pracy

      

     WARSZTATY

     Warsztaty dostosowane są do typu szkoły, specyfiki klasy oraz dotychczasowych doświadczeń młodzieży z zakresu orientacji zawodowej.

      Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wprowadzające w różnorodny świat zawodów

     • „Kim będę w przyszłości?” (dzieci 5-6 letnie)

      

     W szkołach podstawowych najczęściej realizowane są warsztaty z następujących tematów:

     • „Koniec szkoły i co dalej?” (klasy VIII)
     • „Świat zawodów”(klasy VII)

      

     Dla uczniów szkół ponadpodstawowych proponujemy warsztaty:

     • „Moja ścieżka kariery zawodowej” – zajęcia  zwiększające motywację uczniów do planowania i kierowania własnym rozwojem edukacyjnym i zawodowym, uświadomienie potrzeby adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad rekrutacji na studia wyższe oraz źródeł informacji istotnych dla realizowania celów edukacyjno-zawodowych. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki współczesnego rynku pracy.

      

      

     KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

     Konsultacje zawodowe prowadzone są najczęściej dla uczniów po przeprowadzonych warsztatach grupowych dla poszczególnych klas. Tematyka wnoszona jest przez samych uczniów, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Do najczęściej poruszanych tematów należą:

     • analiza preferencji i zdolności zawodowych
     • analiza wymagań zdrowotnych, psychologicznych i organizacyjnych poszczególnych zawodów
     • omówienie specyfiki i wymagań szkół i uczelni

      

     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY J !