• Nasza szkoła

    • "Gdy widzę dziecko,

     ogarniają mnie dwa uczucia:

     czułość do tego,kim Ono jest

     oraz szacunek do tego,

     kim może Ono zostać w przyszłości"

                                            / L.Pasteur/

      


     Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna znajduje się w dzielnicy Katowic - Szopienicach. Budynek szkoły usytuowany jest przy ulicy ks. bpa H. Bednorza, która jest jedną z głównych ulic prowadzących do centrum Szopienic. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagają od nas - dorosłych - przyjaznego środowiska rozwoju, umożliwiającego pełną samorealizację. Środowiskiem takim jest nasza szkoła. Podstawową działalnością naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 8 do 18 lat oraz opieka nad nimi. Szkoła jest placówką jednozmianową, otwartą w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. W świetlicy szkolnej, działającej od godziny 7.00 do godz. 17.00, uczniowie mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu zadań oraz ofertę ciekawego spędzenia czasu wolnego.
     W godzinach popołudniowych szkoła oferuje bezpłatne atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. W szkole działa zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który rozpoznaje indywidualne potrzeby każdego dziecka. Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego.
     Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne. Oprócz zajęć lekcyjnych, w tym języka angielskiego, języka niemieckiego, uczestniczą w:
     - zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych
     - terapii logopedycznej
     - gimnastyce korekcyjnej
     - zajęciach socjoterapii
     - zajęciach EEG Biofeedback
      
     - zajęciach integracji sensorycznej

     Szkoła organizuje:
     - coroczne wyjazdy na "zieloną szkołę" dla uczniów wszystkich klas szkoły
     - nieodpłatne zajęcia "Ferie w mieście" (z dożywianiem)
     - zajęcia popołudniowe w ramach szkolnego programu profilaktycznego "Szkoła przyjazna dziecku i rodzinie"
     - Wojewódzką Spartakiadę Pożarniczą Szkół Specjalnych oraz liczne konkursy, w tym miejskie i międzyszkolne, w których uczniowie naszej placówki zajmują czołowe miejsca.
     W szkole panuje serdeczna, życzliwa, rodzinna atmosfera. Nauczyciele służą uczniom i ich rodzicom swoją radą i pomocą również w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego (pisanie podań, wniosków, CV, kontakt z MOPS, kierowanie na badania specjalistyczne i inne).