• Nasz samorząd

    • W naszej szkole działa samorząd uczniowski. Corocznie, na wrześniowym spotkaniu, ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego. 

     09 września 2020 roku ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uchwalił regulamin, który określa zasady wybierania i działania organów samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

     Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

      

     1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

     2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

     3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające

      zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

     4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

     5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

     6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

      

      

     W roku szkolnym 2023/2024

     nauczycielskie skrzydła nad samorządem uczniowskim roztaczać będzie

     pani mgr Kamila Łącka-Stanek yes

      

      

     Skład prezydium samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

      


     FUNKCJA

      
     IMIĘ I NAZWISKO
      

      
     PRZEWODNICZĄCY
      
     MAURICE K.

      
     ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
      
     STEFANIA M.
     SKARBNIK
      

     DANIEL C.