RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informuje, że:

 

I. ADMINISTRATOREM DANYCH.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 13, 40-384 Katowice.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Agaty Gabłońskiej, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:

 

 1. e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl,
 2. telefonicznie: (32) 606 13 23,
 3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
  bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Szkołę Podstawową nr 55 Specjalną w Katowicach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring szkoły przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia mienia na terenie placówki.
 5. Przetwarzanie danych jest realizowane w oparciu o:
  • art. 6 ust. 1 RODO
  • art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  • (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
  • art. 22¹, art. 22¹ᵃ, art. 22¹ᵇ, art. 22² ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
   (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1320)

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 55 Specjalną w Katowicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych,

6. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 2. ustawowym,
 3. umownym,
 4. warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 5. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 7. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
  ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
  40-384, Katowice
 • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć