• Regulamin rekrutacji

    •  

     Regulamin rekrutacji uczniów

     w Szkole Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach

      

     Rekrutacja uczniów do szkoły trwa przez cały rok szkolny.

     Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 55 jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

     • podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły – druk dostępny jest w sekretariacie szkoły.

     • orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

     • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu. W przypadku braku świadectwa sytuacja szkolna ucznia oceniana jest na podstawie odpisu arkusza ocen;

     • odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał (odpis arkusza ocen nie jest dokumentem niezbędnym przy zapisie dziecka do szkoły; nasza placówka często otrzymuje w/w dokument już po przyjęciu ucznia, bezpośrednio od szkoły, do której uczeń uczęszczał).


      

     Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualą oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym bez względu na miejsce zamieszkania (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym). Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem.