• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    • Wspomaganie harmonijnego rozwoju

     Pierwszym ważnym zadaniem dla ucznia jest nabycie umiejętności pisania i czytania w trakcie pierwszych lat nauki szkolnej. Umożliwia to zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia, rozwija intelektualnie, a także przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami w stosunku do jego wieku, rozwoju umysłowego i klasy, do której uczęszcza. Opanowanie umiejętności czytania i pisania, oprócz złożonych operacji intelektualnych, wymaga znacznej sprawności z zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego i wzrokowego.

     Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie harmonijnego rozwoju. Ideą zajęć jest dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dziecka.
     Na zajęciach uczeń rozwija wszelkie umiejętności umożliwiające mu zdobywanie wiedzy, takie jak: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie i samodzielne tworzenie.
     Aktywnie uczestnicząc w zajęciach uczeń buduje poczucie własnej kompetencji, a także z pomocą nauczyciela odkrywa potencjalne zdolności i ujawnia swoje zainteresowania. Udział w zajęciach ma również, a może przede wszystkim, na celu zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji i życzliwości , a co się z tym wiąże kształtowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości.

      

      

     W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowane są zróżnicowane zajęcia.

      

     Zajęcia polisensoryczne

     W Sali Doświadczania Świata stosuje się wyselekcjonowane bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju człowieka, które aktywizują i stymulują wszystkie zmysły oraz pobudzają do aktywności poznawczej. Elementy tworzące salę poznawania świata  zachęcają do aktywności, zapewniają spokój i bezpieczeństwo, redukują stres i napięcie nerwowe.

     Celem pracy w Sali Doświadczania Świata jest pobudzanie do aktywności psychoruchowej,rozwijanie procesów poznawczych, zwiększanie aktywności i motywacji do poznania, zwiększanie bazy doświadczeń, poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, nabieranie świadomości istnienia, pobudzanie czucia głębokiego

     Terapeuta cierpliwie i konsekwentnie dąży za podopiecznymi i ich potrzebami proponując:

     • ćwiczenia relaksacyjne (wyciszenie, uspokojenie)

     - uczestniczenie w budowaniu nastroju

     - słuchanie różnych utworów wybranych przez nauczyciela lub ucznia w odpowiednim oświetleniu sali

     - obserwowanie efektów świetlnych

     - wywoływanie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia

     - terapia kolorami (kolumna wodna, światłowody)

     • stymulację wzrokową

     - wykorzystanie obrazu z projektora tarcz, kolumny wodnej, kaskady światłowodowej, panelu UV

     - przeżywanie miłych wrażeń wzrokowych

     - ćwiczenia koncentracji wzroku

     - rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

     • stymulację słuchową

     - słuchanie muzyki relaksacyjnej z odgłosami przyrody i otoczenia

     - wsłuchiwanie się w odgłosy kolumny wodnej

     - nagrywanie i odtwarzanie dźwięków

     - reagowanie ruchem na umówione sygnały

     - rozpoznawanie odgłosów przyrody i otoczenia

     • stymulację dotykową

     - odczuwanie wibracji kolumny wodnej

     - odczuwanie ciepła (np. światłowody)

     - rozpoznawanie faktury materiałów

     - rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk

     - formowanie z mas plastycznych

      

     Usprawnianie Manualne

     Celem zajęć jest poprawianie sprawności manualnej po to, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych precyzyjnych ruchów ręki, zaś w dalszej kolejności mogło pisać lub odwzorowywać. Podczas zajęć usprawniana jest motoryka rąk, tzn. płynność, elastyczność i precyzja ruchów zwłaszcza mięśni dłoni, palców i nadgarstka, rozwijana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa niezbędna przy nauce pisania, kształtowana jest również systematyczność i wytrwałość w pracy ( np. podczas ćwiczeń grafomotorycznych wykonywanych w liniaturze).

     Usprawnianie manualne harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne wyrabiając odpowiednią gotowość do nauki. Poprzez systematyczne, stopniowe i przemienne wykonywanie szeregu ćwiczeń, dziecko osiąga taki poziom sprawności manualnej, który pozwala mu dobrze funkcjonować.

     Do usprawniania manualnego wykorzystywane są różne zabawy i ćwiczenia, między innymi różnego rodzaju działalność plastyczno-konstrukcyjna taka jak: manipulowanie, układanie, konstruowanie, lepienie, wydzieranie, wycinanie, rysowanie, malowanie, stemplowanie.

      

     Zajęcia umuzykalniające

     Zapewnienie efektywności w edukacji muzycznej dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój mózgu oraz układu nerwowego. Wszelkie badania dowodzą o istocie roli, jaką spełnia muzyka w życiu i kształtowaniu się młodego człowieka, a w szczególności osoby z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czy też niepełnosprawnościami. Dostarczanie dużej ilości wszelkich muzycznych bodźców wywiera pozytywny wpływ na globalny rozwój każdego dziecka. Pobudzając przy tym wszystkie obszary rozwojowe: intelektualny, motoryczny, społeczny, emocjonalny, językowy (w tym pisanie i czytanie). Muzyka jest wspaniałym narzędziem, które przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka.

     Zajęcia umuzykalniające prowadzone są przy wykorzystaniu międzynarodowego modelu metod i podejścia w muzykoterapii tj.:

     • Creative Music Thrapy – muzykoterapia kreatywna oparta o znajdowanie potencjału twórczego człowieka.

     • Analitical Music Therapy – muzykoterapia analityczna oparta o sesje indywidualne.

     • Behavioral Music Therapy – muykoterapiabehavioralna koncentrująca się  na podjęciu programu korekcyjnego, uwzględniając wpływ środowiska.

     • Benenzon Music Therapy – muzykoterapia Benenzona ukierunkowana na komunikację z innymi ludźmi, relacje niewerbalne. Pomoc przy uwolnieniu się od przykrych doświadczeń, rozładowaniu emocji poprzez dźwięki, muzykę, gest, mimikę, czas i przestrzeń.

     • Metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MMRM) Macieja Kieryła (metoda grupowa)

     • Wizualizacja kierowania muzyką – stymulowanie wyobraźni.

      

     Ponadto uczniowie podczas zajęć uczą się poprawnej emisji głosu oraz gry na wybranych instrumentach muzycznych tj.:

     • Bębny afrykańskie (djembe)

     • Gitara

     • Pianino

     • Flet prosty

     • Boomwhackers

     • wybrane perkusjonalia

      

     Ponadto wykorzystanie urządzeń multimedialnych podczas zajęć stwarza możliwości:

     • Gry na wirtualnych instrumentach
       

     • Komponowania muzyki poprzez wykorzystanie zapisu nutowego, korygowanie na bieżąco linii melodycznej oraz rytmu, tworzenie piosenek
       

     • Rozwijania kreatywności poprzez tworzenie własnych projektów instrumentów muzycznych, strojów historycznych, ludowych, futurystycznej wizji muzyki.

     • Zastosowania elementów choreoterapii – ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem układów synchronicznych

     • Zastosowania elementów arteterapii i muzykoterapii – tworzenie grafiki do omawianej twórczości kompozytorów. Tworzenie grafiki do wybranych dzieł muzycznych.

     • Edytowania nut, poznawanie zapisu partytury chóralnej, orkiestrowej, kameralnej, tabulatur.
       

     • Rozpoznawanie elementów dzieła muzycznego, kształtowanie motoryki podczas zapisu.
       

     • Projekcje koncertów muzyki filmowej, klasycznej oraz popularnej

      

     Prowadzone zajęcia umuzykalniające wpełni:

     • stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;•

     • są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;

     • rozwijają zdolności językowe;

     • uczą logicznego myślenia;

     • wpływają na rozwój zdolności matematycznych;

     • poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje);

     • uczą współpracy w zespole.

      

     Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

     Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne uczą dzieci zachowania adekwatnego do zaistniałej sytuacji. W trakcie zajęć uczniowie poznają kroki postępowania w różnych sytuacjach, m.in.: kupowanie, kasowanie biletu, czekanie w kolejce, wybieranie dania w menu, płacenie przy kasie - porozumiewanie werbalne lub też przy użyciu innych narzędzi. By osoba z autyzmem była postrzegana prawidłowo, uczy się ją używać zwrotów grzecznościowych oraz innych zachowań: ustępowanie miejsc osobom starszym, przepuszczanie w drzwiach. Uczeń jest wdrażany do samodzielności, uczy się, że w razie potrzeby należy zwracać się o pomoc. Każde zajęcia są omawiane, uczeń werbalnie lub przy pomocy tablicy komunikacyjnej potrafi powiedzieć czy pokazać, gdzie był i jakim środkiem lokomocji się przemieszczał. Uczeń poszerza słownik czynny i bierny - nazywa miejsca, sytuacje, relacje określa emocje, komentuje wydarzenia. Nauczyciel wzmacnia reakcje pozytywne oraz każdą pozytywną inicjatywę ucznia podczas zajęć.

   • Forum szkolne

     • John Smith
     • John SmithChairman
     • Lucas Bauer
     • Lucas BauerRepresentative of teachers
     • Filip Novak
     • Filip NovakRepresentative of other employees
     • Katerine Gonzales
     • Katerine GonzalesRepresentative of parents
     • Michael Bayer
     • Michael BayerRepresentative of parents
     • Tom Sawyer
     • Tom SawyerRepresentative of students
     • George Politician
     • George PoliticianRepresentative of district
     • Andy Garcia
     • Andy GarciaRepresentative of district
   • Forum szkolne

     • Sofia Bauer
     • Sofia Bauer1. A
     • John Novak
     • John Novak1. B
     • Peter Novak
     • Peter Novak2. A
     • Filip Gonzales
     • Filip Gonzales2. B
     • Wilma Bayer
     • Wilma Bayer3. A
     • Andrea Stone
     • Andrea Stone3. B
     • Will Smith
     • Will Smith4. A
     • Bruce Smith
     • Bruce Smith4. B
     • Katerine Kuffa
     • Katerine Kuffa5. A
     • Sofia Green
     • Sofia Green5. B