• Szczegółowy przebieg uroczystości

    • 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

     OBCHODY JUBILEUSZU STULECIA NASZEJ SZKOŁY

      

      

     Obchody jubileuszu odbyły się pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy – Pani Anny Komorowskiej.

      

     1. Przybycie biorących udział w uroczystości do kościoła:

     Uczestnicy uroczystości przybywają do kościoła, zajmują miejsca w ławkach. Poczty sztandarowe pod opieką p. K. Klesera czekają przed wejściem do kościoła. Na znak dany przez p. K. Klesera poczty wchodzą do kościoła, uczestnicy mszy powstają w ławkach, poczty zajmują miejsce po obu stronach ołtarza, bokiem do wiernych.

      

     2. Msza św:

     Po zakończonej mszy poczty sztandarowe, a następnie goście opuszczają kościół i po uformowaniu pochodu przechodzą pod budynek szkoły. P. K. Kleser pomaga w uformowaniu pochodu i dopilnowuje bezpiecznego przejścia pochodu ulicami Lwowską i Bednorza pod budynek szkoły.

      

     3.Odsłonięcie tablicy pamiątkowej :

     (Poczty sztandarowe ustawiają się po obu stronach tablicy, za nimi goście, głos zabiera pani dyrektor).

      

     4. Przejście do budynku ZSPS:

     Rejestracja gości, przekazanie upominków, udział w uroczystościach oficjalnych (wystąpienie Pani Dyrektor, życzenia i przemówienia zaproszonych gości, część artystyczna).

      

     5. Zaproszenie gości do siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 10:

     Zwiedzanie budynku, jego pomieszczeń i wyposażenia, możliwość oglądania materialnych śladów z naszej historii, kronik, oglądanie prac uczniów, poczęstunek .

      

     21 października 2013 roku o godzinie 9.30 w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Szopienicach msza św. celebrowana przez Księdza Prałata Stanisława Puchałę oraz Księdza Proboszcza tejże parafii Grzegorza Krząkałę zainaugurowała uroczyste, jubileuszowe obchody stulecia naszej szkoły. Msza św. zgromadziła prócz dyrektora, nauczycieli, uczniów i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 wielu z zaproszonych na uroczystość gości. Na tej uroczystej Eucharystii nie zabrakło Pocztów Sztandarowych z okolicznych szkół, którymi podczas uroczystości zawiadywał pan Krzysztof Kleser, dbał, by wszelkie istotne procedury zostały zachowane. Na mszy św. panie :Monika Płusa oraz Justyna Ważny były lektorami obydwu czytań, a tuż po odprawieniu mszy św. Pani Dyrektor Alina Ossolińska zabrawszy głos gorąco podziękowała zarówno sprawującym mszę św. jak i wszystkim na niej zgromadzonym za udział.

      

     Poniżej tekst wygłoszony po mszy św. przez Panią Dyrektor:

      

     Szanowny Księże prałacie, księże proboszczu, szanowni księża,

     przyszliśmy dzisiaj do tej Świątyni, by przed obliczem Boga dziękować za 100 lat istnienia naszej szkoły. Nasza obecność tu wynika z potrzeby przeżywania tego ważnego wydarzenia przed obliczem Boga i z jego błogosławieństwem. Dziękuję kapłanom za sprawowanie tej Mszy świętej a wszystkim za wspólną modlitwę.

     Po Mszy św. zapraszam wszystkich gości do uformowania pochodu z pocztami sztandarowymi na czele i wspólnego przejścia pod budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 10, gdzie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa.

      

     Po sformowaniu szyku na czele z pocztami sztandarowymi wszyscy ruszyli pochodem w kierunku jubilatki – Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. Tam na frontowej elewacji budynku została odsłonięta tablica upamiętniająca sto lat istnienia naszej szkoły. Aktu odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej dokonała , w obecności Pocztów Sztandarowych i uczestników uroczystości, Pani Prezydent Krystyna Siejna wraz z Panią Dyrektor Aliną Ossolińską. Przed aktem odsłonięcia tablicy kilka słów wygłosiła Pani dyrektor Alina Ossolińska:

     „Mija właśnie 100 lat od momentu powstania szkoły specjalnej w Szopienicach – Roździeniu. Już od 100 lat nasza szkoła jest częścią krajobrazu i historii Szopienic, a także ważnym elementem osobistej historii wielu ludzi, którzy w jej murach spędzali czas ucząc się lub pracując. Chcemy pamiętać o tej historii i niech ta tablica będzie widocznym znakiem naszej pamięci. W imieniu całej społeczności szkolnej chcę bardzo serdecznie podziękować naszym przyjaciołom, którzy tę pamiątkową tablicę ufundowali. O odsłonięcie tablicy bardzo proszę Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Panią Krystynę Siejna.”

     Po tym podniosłym wydarzeniu zgromadzeni udali się do budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, w którym odbyła się kolejna część jubileuszowych obchodów naszego stulecia. Tuż przy wejściu, na gości czekały panie Ewa Pozimska i Barbara Vorreiter, które obdarowywały przybyłych zestawami pamiątkowymi oraz dyskretnie rejestrowały ich bytność, by nie został nikt pominięty w trakcie oficjalnego przywitania zebranych .Panie Barbara Kot i Sylwia Wolny odbierały garderobę , później goście zajmowali miejsca na auli.

     Część oficjalną na auli prowadziła pani Anna Płuska. Jako że uroczystość bardzo ważna zainaugurował ją odśpiewany wspólnie hymn państwowy. Tuż po nim prowadząca przywitała wszystkich zebranych gości.

     Następnie głos zabrała Pani Dyrektor (poniżej pełny tekst jej wystąpienia)

     WYSTĄPIENIE DYREKTORA

      

     Szkoła przeżywa dziś niezwykły dzień – jubileusz 100-lecia swego istnienia. Uroczystość dzisiejsza jest okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, którzy tworzyli historię szkoły.

     Dzieje naszej placówki, według dostępnych źródeł sięgają roku 1913. Kazimierz Kirejczyk w pracy „Upośledzenie umysłowe – pedagogika”, omawiając początki szkolnictwa specjalnego dla dzieci lekko upośledzonych umysłowo w naszym kraju, podaje, że w 1913 roku utworzona została szkoła specjalna dla dzieci lekko upośledzonych umysłowo w Szopienicach Roździeniu. Niestety niewiele wiemy o funkcjonowaniu placówki w tamtych czasach. Prawdopodobnie aż do roku 1937/1938 szkoła mieściła się w zabytkowym budynku z 1857 roku. Udokumentowane ( jedyną z okresu przedwojennego księgą uczniów) dzieje naszej szkoły sięgają 1936 roku, kiedy to nowy rok szkolny zaczynało w niej 99 uczniów. 22 września roku szkolnego 1937/1938 szkoła rozpoczęła pracę w budynku , w którym funkcjonuje do dzisiaj. Obiekt został wzniesiony w latach 1900-1902 w stylu historyzującym z elementami neogotyku. Projektantem był prawdopodobnie H. Ritschel.

     W 1939 roku odbyła się w szkole pierwsza wizytacja, która wypadła bardzo pomyślnie.

     II wojna światowa przerwała na lata funkcjonowanie placówki, w której w czasie okupacji mieściła się przychodnia zdrowia. Po zakończonej wojnie, w marcu 1946 roku, szkoła zaczęła się odradzać. W pierwszym po wojnie roku szkolnym utworzona została zaledwie jedna klasa. Funkcje wychowawcy pełniła wtedy Joanna Staryówna, która 27 czerwca 1946 roku po zakończeniu tego pierwszego powojennego roku szkolnego starannym, kaligraficznym pismem sporządziła rzetelne sprawozdanie z postępów w nauce i wychowaniu w klasie I Szkoły Powszechnej specjalnej nr 5. W sprawozdaniu czytamy:Nauka w klasie specjalnej rozpoczęła się w dniu 4 marca 1946 roku. Klasa liczyła 23 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 15 chłopców.

     Ze względu na wielką różnicę wieku i różny zakres wiadomości klasa podzielona była na trzy poziomy. Więcej czasu poświęcałam dzieciom starszym, skutkiem czego zrobiły większe postępy w czytaniu, pisaniu i matematyce. Lekcje musiały się odbywać w jakimś budynku zastępczym, bo dalej pani Joanna ubolewa: Przy realizowaniu programu wychowawczego natrafiłam na trudności. W pierwszym rzędzie brak własnego budynku wpływał bardzo na obniżenie karności wśród dziatwy. Na terenie klasy ogół dzieci był zżyty, chętnie pomagał sobie w pracy i pożyczał pomoce naukowe. Dzieci zaczęły też ostatnio dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd klasy. Zrealizowanie materiału nauczania natrafiało na wielkie trudności ze względu na brak pomocy naukowych. Ażeby dzieci mogły zrobić należyte postępy w nauce konieczne jest utworzenie trzech klas. Ten postulat został spełniony w następnym roku szkolnym. 5 października 1946 roku pani Joanna Staryówna otwierała konferencję organizacyjną grona nauczycielskiego, jako kierownik trzyklasowej szkoły specjalnej. Stopniowo zaczęła się poprawiać także baza materialna placówki.

     W roku 1948 szkoła otrzymała dotację państwową, dzięki której powstała biblioteka szkolna i pracownie. Wtedy też zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. W roku 1960 Szopienice włączono do Katowic i od tej pory szkoła znajduje się w obrębie miasta Katowice. Reforma oświaty z 1 września 1999 roku przekształciła dotychczasową ośmioklasową Szkołę Podstawową Specjalną nr 55 w sześcioklasową szkołę podstawową, natomiast uchwałą Rady Miasta Katowice powołane zostało Gimnazjum Specjalne nr 3. Obie szkoły zaczęły funkcjonować w ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Katowicach (aktualnie Zespół Szkół Specjalnych nr 10).

     Szkoła ulegała ciągle pozytywnym przeobrażeniom. Z każdym rokiem poziom pracy podnosił się. Zdobywaliśmy życzliwość i uznanie rodziców, władz miasta i zakładów pracy, które wówczas pełniły niebagatelną rolę, wspomagając finansowo i materialnie szkoły i placówki oświatowe. W tym miejscu koniecznie trzeba przywołać nazwiska ludzi, bez których rozwój szkoły i jej sukcesy nie byłyby możliwe. Mam tu przede wszystkim na myśli kolejnych kierowników, później dyrektorów szkoły, którzy stojąc na czele placówki wkładali wiele wysiłku i pracy w jej rozwój. Od 1946 roku szkołą kierowali kolejno: wspomniana już Joanna Staryówna, później Zofia Macełkówna, Franciszek Przywara, Karol Gierat, Łucja Szotowa, Franciszek Jednoróg, Paweł Chmieliński, Celina Bugaj, Maria Kurzeja, Stanisława Kubik, oraz Grażyna Badura, która pełniła funkcję dyrektora szkoły do roku 2009.

     Jubileusz to bardzo dobra okazja nie tylko do wspomnień, ale także do wyrażenia wdzięczności i uznania. Bardzo serdecznie chciałam podziękować pani Grażynie Badurze, która pełniła funkcję dyrektora szkoły przez 22 lata. To jej nasza placówka zawdzięcza zmianę oblicza i skok cywilizacyjny od starej szkoły z piecami kaflowymi, pamiętającymi czasy przedwojenne, ciągle brudnymi, zakurzonymi od pyłu węglowego i dymu ścianami i nieszczelnymi oknami do nowoczesnej, jasnej i wygodnej szkoły, jaką dzisiaj jesteśmy. Pani Grażyna Badura pozostawi ślad na kartach historii naszej szkoły również jako inicjatorka i wieloletni organizator Spartakiady Strażackiej Szkół Specjalnych, a także jako wspaniały wychowawca młodzieży, ceniony przez rodziców i bardzo lubiany przez uczniów. Osobiście serdecznie dziękuję także za wsparcie i cenne rady, bez których pełnienie funkcji dyrektora, zwłaszcza w tym najtrudniejszym, początkowym okresie byłoby nieporównanie trudniejsze.

     (tu nastąpiło wręczenie kwiatów p. G. Badurze)

     Chcę jeszcze szczególnie podziękować jednej osobie spośród grona pedagogicznego. Osobie, która od wielu lat, pełniąc społecznie funkcję wicedyrektora, jest nie tylko prawdziwym wsparciem i prawą ręką dyrektora, ale także dobrym duchem naszej szkoły. Pani Dorota Kurtok, bo o niej mowa, jest także inicjatorką i pierwszym organizatorem Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania Szkół Specjalnych, wieloletnim organizatorem zielonych szkół, Ferii w mieście, wspaniałym wychowawcą i prawdziwym przyjacielem młodzieży. Jest pasją jest teatr. Z tej pasji zrodził się pomysł szkolnego koła teatralnego, które teraz jest chlubą naszej szkoły. Za wszystko bardzo dziękujemy.

     (tu nastąpiło wręczenie kwiatów p. D. Kurtok)

     Chciałabym także wyrazić wdzięczność i uznanie osobom, które od wielu lat współpracują ze szkołą na co dzień, wspierają nas i pomagają w rozwiązywaniu problemów. Bardzo proszę o przyjęcie Honorowej Statuetki Przyjaciel Szkoły(niestety z powodu obowiązków służbowych obydwaj panowie byli nieobecni)

     Mam zaszczyt być gospodarzem szkoły w jej roku jubileuszowym. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i powód do dumy. Kiedy w 2009 roku obejmowałam stanowisko dyrektora, wiedziałam, że będę miała przyjemność współpracować z osobami, które nie boją się wyzwań, i na których wsparcie będę mogła liczyć. Nie zawiodłam się. Dziękuję serdecznie nauczycielom, rodzicom, uczniom, przyjaciołom szkoły za pracę, zaangażowanie, serdeczne wsparcie. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy dzisiaj być dumni z naszej „dziesiątki”, chwalić się wynikami uzyskiwanymi przez naszych uczniów na egzaminach i w konkursach, sukcesami sportowymi, osiągnięciami naszego zespołu teatralnego i tanecznego. Powodów do dumy mamy wiele.

     Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie zarówno radosną okazją do wspomnień, jak i motywacją do dalszej, wspólnej pracy.

     Piękny bukiet kwiatów i słowa podziękowania otrzymała również Pani Maria Kurzeja, która przez jedenaście lat sprawowała funkcję dyrektora naszej szkoły.

     W dalszej kolejności o zabranie głosu poproszona została Pani Prezydent Krystyna Siejna, następnie Pan Jerzy Forajter- Przewodniczący Rady Miasta Katowice oraz w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Bożena Marzec- kierownik d/s nadzoru pedagogicznego.

     Dziękując za życzenia, gratulacje pani Anna Płuska zaprosiła zebranych na część artystyczną, po uprzednim wyprowadzeniu Pocztów Sztandarowych.

     Perfekcyjnie i profesjonalnie przygotowane przedstawienie ukazywało przełomowe momenty historii Polski, na tle których rozpoczynała istnienie nasza szkoła. Przepięknie przeplatały się tu dramatyczne i radosne losy naszej ojczyzny, wszystko to w pięknej oprawie. Wzbogacone układami tanecznymi- zespołowymi i solowym, zwłaszcza ten ostatni niezwykle przejmujący z poruszającą muzyką. Występowi towarzyszył również pokaz gimnastyczny. W przedstawieniu wzięło udział około czterdziestu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, występ w spektakularny sposób pokazywał ich talenty, zdolności i sprawność, które umiejętnie wydobywane są podczas takich chwil jak ta. Żmudna praca , godziny prób zwieńczone zostały gromkimi brawami podziwiających ten spektakl gości.

     Po doznaniach artystycznych pani Anna Płuska poprosiła o zabranie głosu chętnych do wystąpienia gości. Pan Jerzy Szmajda - Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Katowice w kilku słowach wyraził podziw, gratulacje i przekazał naszej szkole życzenia. W imieniu wszystkich szopienickich szkół życzenia i gratulacje przekazała Pani Gabriela Maciejek – Dyrektor szkoły Podstawowej nr 44. Po wystąpieniach gości ustawiła się długa kolejka gości składających na ręce Pani Dyrektor wyrazy uznania i życzenia. Następnie zabrała głos ponownie Pani Dyrektor, która wyraziła wdzięczność darczyńcom, bez których ta uroczystość nie odbyłaby się. Są nimi sponsorzy naszego jubileuszu:

     • Pan Andrzej Skrycki - Firma Usługowo-Handlowa „AS” Architektura Zielona

     • Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach

     • Dariusz Łyczko – radny Miasta Katowice

     • Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK Wieczorek

     • Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F.Stauba w Katowicach Sp.z o.o.

     • Ryszard Frejno Kancelaria Usług Księgowych Sp.z o.o. w Katowicach

     • Selgros Sp. z o.o.

     • Ustronianka Sp. z o.o.

     • Firma Czesław Jóźwik w Mikołowie

     • Rzymskokatolicka Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach

     • Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK Murcki – Staszic

     • Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 Konfederacja przy KWK Murcki – Staszic

     • Ruch „Boże Dary” Związek Zawodowy Kontra przy KWK Murcki – Staszic

      

     Podziękowała również wszystkim osobom i instytucjom, które udzieliły nam wsparcia i pomogły w zorganizowaniu tak olbrzymiego przedsięwzięcia jakim jest organizacja jubileuszu szkoły. Należą do nich:

     • Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach

     • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach

     • SITG

     Kończąc część oficjalną prowadząca zaprosiła wszystkich gości do budynku naszej szkoły – Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. Uczestnicy jubileuszowych obchodów stulecia szkoły zwiedzali nasz budynek, poznawali historię naszej szkoły w sali historycznej, w której to również wpisywali się do wystawionej tam Księgi Pamiątkowej, mogli także oglądać prezentację naszej szkoły, z której dowiadywali się o naszych sukcesach, dokonaniach, codziennej pracy, wyjazdach uczniów, organizowanych konkursach, imprezach, spotkaniach, a także bez przemieszczania się mogli zwiedzić poszczególne pomieszczenia szkoły.

     W specjalnie, na okoliczność obchodów, przygotowanej i udekorowanej sali bankietowej (gimnastycznej) goście mogli degustować piękny ale i smaczny tort, na którym widniał rysowany czekoladą budynek naszej szkoły. Prowadząc z sobą ożywione rozmowy, a czasem polemiki nasi goście smakowali wiele innych przekąsek i potraw przygotowanych na tą okazję. W miarę upływu czasu goście pełni wrażeń powoli opuszczali mury naszej szkoły, po czym na sali ich miejsca zajęli wszyscy pracownicy naszej szkoły i w swoim własnym gronie świętowali udane obchody jubileuszowe stulecia naszego zespołu szkół.

     Stulecie Zespołu Szkół nr 10 świętowali z nami :

      

     Krystyna Siejna

     Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

     Jerzy Forajter

     Przewodniczący Rady Miasta Katowice

     Maria Sokół

     Radna Miasta Katowice

     Dariusz Łyczko

     Radny Miasta Katowice

     Bożena Marzec

     Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

     Jerzy Szmajda

     Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Katowice

     Wacław Wójcik

     Starszy Wizytator Oświaty ds. Obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach

     Ewa Bromboszcz

     Wicedyrektor MOPS w Katowicach

     Bronisława Tobór

     Dyrektor Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

     Joanna Kuś - Drozdowska

     Dyrektor Gimnazjum nr 13 w Katowicach

     Gabriela Maciejek

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach

     Joanna Nowakowska

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach

     Elżbieta Ślęzakiewicz

     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

     Barbara Strzempa

     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach

     Inez Trawczyńska (kościół)

     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach

     Bogusława Wróblewska

     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach

     Bożena Zając

     Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera w Katowicach

     Aleksandra Doktorowicz

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     Anna Jóźwik-Wabik

     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach

     Joanna Warpas

     Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

     Anna Zając Lubowiecka

     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach

     Dorota Król

     Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach

     Izabela Badura

     Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 62 w Katowicach

     Joanna Wójcik

     Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola nr 63 w Katowicach

     Dorota Kosowska

     Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 66 w Katowicach

     Celina Głowa

     Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

     Piotr Grzywaczyk

     Przewodniczący Prezydium Związku Zawodowego Górników w Polsce
     KWK WIECZOREK

     Andrzej Skrycki

     Prezes Firmy Usługowo-Handlowej „AS” Architektura Zielona

     Edward Makieła

     Prezes Zarządu Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach

     Waldemar Brzuchacz

     Zastępca Prezesa Zarzadu Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

     Ksiądz Grzegorz Krząkała

     proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach

     Ksiądz Adam Malina

     Proboszcz Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Katowicach - Szopienicach

     Agnieszka Rzepecka

     Prezes Stowarzyszenia „Mocni Razem”

     Krzysztof Łącki

     Kierownik Świetlicy Środowiskowej nr 2 MOPS w Szopienicach

     Anna Porwoł

     Przewodnicząca Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej

     Jerzy Pulchny

     Honorowy Prezes OSP „Szopienice”

     Maria Kurzeja

     Dyrektor ZSS nr10 w latach 1974 – 1985

     Dominika Madej – Solberg

     Prezes Fundacji Spina

     Anna i Gerard Skrzypiec

     Wieloletni przyjaciele szkoły

     Bartłomiej Repeć

     Bogdan Taczkowski

     Elżbieta Golec

     Urszula Olech

     Bogumiła Kleser

     Natalia Skrycka

     Krystyna Sieradzka – Godyń

      

     Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu szkoły otrzymaliśmy od:

      

     • Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej,

     • Prezydenta Miasta Katowice – Pana Piotra Uszoka

     • Śląskiego Kuratora Oświaty – Pana Stanisława Fabera

     • Posła na sejm RP – Pana Marka Plury

     • Prezesa Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 w Szopienicacach

     • Pana Marka Wolfa

     • Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Katowice - Pana Jerzego Szmajdy

     • Przewodniczącej Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 w Szopienicach – Pani Anny Porwoł

     • Dyrektora MOPS w Katowicach - Pani Anny Trepki

     • Zastępcy Prezesa Zarządu Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej – Pana Waldemara Brzuchacza

     • Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego im. Dr M. Trzcińskiej - Fajfrowskiej w Katowicach – Pani Justyny Szymiec

     • Pani Urszuli Labus – byłej nauczycielki naszej szkoły

      

     oraz od wszystkich obecnych na uroczystości