Samorząd Uczniowski

Nasz samorząd

W naszej szkole działa samorząd uczniowski. Corocznie, na wrześniowym spotkaniu, ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego. 

09 września 2020 roku ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uchwalił regulamin, który określa zasady wybierania i działania organów samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające

  zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

W roku szkolnym 2022/2023

nauczycielskie skrzydła nad samorządem uczniowskim roztaczać będzie

pani mgr Natalia Irzyk yes

 

 

Skład prezydium samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

 


FUNKCJA

 
IMIĘ I NAZWISKO
 

 
PRZEWODNICZĄCY
 
SEBASTIAN STERNAK

 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 
STEFANIA MIRGA
SKARBNIK
 

WIKTOR MARUSZAK

 

  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
  ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
  40-384, Katowice
 • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć